Een advocaat,
Beter vroeg dan laat

Nieuws

Verhoging griffierechten: "Het is genoeg geweest"

De Orde van Vlaamse Balies, is bijzonder misnoegd dat de regering koste wat kost de griffierechten opnieuw wil verhogen. Gisteren werd daarover een wetsontwerp in eerste lezing in de commissie Financiën goedgekeurd. Griffierechten zijn belastingen die elke rechtzoekende moet betalen als hij een rechtszaak wil aanspannen.
De OVB vreest dat burgers financieel afgeremd zullen worden om een rechtszaak aan te spannen, zeker personen die net niet of maar gedeeltelijk recht hebben op tweedelijnsbijstand.
 

Dominique Matthys, voorzitter OVB: “We hebben begrip voor het feit dat de minister van Justitie alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling, wil aansporen. Tegelijkertijd is het voor ons essentieel dat die keuze niet uit financiële beweegredenen gemaakt wordt, maar dat die vrijwillig, bewust en weloverwogen is. De toegang tot justitie moet gegarandeerd blijven. De huidige tekst schiet daarin schromelijk tekort.”.

Standpunt hervorming griffierechten

De Orde van Vlaamse Balies lijst in een standpunt haar opmerkingen op ten aanzien van de hervorming van de rolrechten die de regering beoogt ter remediëring van arrest nr. 13/2017 van het Grondwettelijk Hof. In dat arrest van 9 februari 2017 vernietigde het Hof artikelen 3 tot en met 6 van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten om de griffierechten te hervormen.

De OVB vraagt de wetgever om bijzondere waakzaamheid aan de dag te leggen inzake de toegang tot de rechter en de mogelijkheid om beroep op de rechterlijke macht te doen als een recht te vrijwaren.

Een advocaat raadplegen

Een advocaat raadplegen, doet u beter vroeg dan laat. Door u juist en tijdig advies te geven, helpt hij u problemen in de toekomst te vermijden. 

Thema's