Wat is een advocaat?

Een advocaat staat u bij met raad en daad. Doorheen de verschillende fases van uw leven kunt u in aanraking komen met justitie. Een advocaat begeleidt u dan doorheen het juridische kluwen. Ook als u ondernemer bent, is advies en bijstand van een advocaat geen overbodige luxe.  Een advocaat, beter vroeg dan laat.

Beroepsregels van de advocaat

Een advocaat moet een aantal beroepsregels respecteren die hem de geschikte adviseur, bemiddelaar, onderhandelaar en verdediger maken.

  1. Deontologie: Een advocaat is onderworpen aan strenge deontologische regels. Die zijn verzameld in de Codex Deontologie voor Advocaten. Aan elke balie ziet een stafhouder Info erop toe dat advocaten de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van hun beroep respecteren.
  2. Beroepsgeheim: Het beroepsgeheim is een van de basiswaarden van het beroep van advocaat. De informatie die een cliënt aan een advocaat toevertrouwt, mag hij niet openbaar maken, tenzij dat net noodzakelijk is om de belangen van die cliënt te verdedigen.
  3. Onafhankelijkheid en partijdigheid: Een advocaat werkt onafhankelijk van de overheid, de rechter of de cliënt. Hij mag geen partijen met tegengestelde belangen verdedigen in dezelfde zaak. Hij heeft geen enkel persoonlijk belang en is loyaal tegenover zijn cliënt.
  4. Derdenrekening: Elke advocaat moet een aparte rekening gebruiken om financiële verrichtingen te doen voor cliënten of derden. Hij mag daarvoor niet zijn persoonlijke rekening gebruiken.
  5. Permanente vorming: Elke advocaat moet zich bijscholen. Hij mag daarvoor cursussen volgen, doceren of publiceren. De OVB ziet toe op de kwaliteit van die opleidingen en elke balie controleert of de advocaten hun verplichting naleven. Meer informatie over permanente vorming vindt u hier.

Advocaat en GDPR

De General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of kortweg GDPR (AVG) heeft als doel de persoonsgegevens van natuurlijke personen binnen de EU beter te beschermen. Advocaten vallen enerzijds zelf onder deze regels, maar nemen het anderzijds ook op voor uw belangen als rechtzoekende of onderneming bij problemen rond privacy.
 
Wat is GDPR?
Vanaf 25 mei 2018 geldt binnen de volledige EU één verordening over de bescherming van persoonsgegevens. Deze Europese verordening is van toepassing op iedereen die gegevens of data van individuele personen gebruikt of verzamelt. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals naam, adres, e-mail, maar ook IP-adressen, tags en cookies vallen onder die definitie.
 
Uw rechten als natuurlijke persoon
U had al recht op informatie en toegang tot gegevens, net als recht op bezwaar en verbetering. Voortaan hebt u ook het recht om vergeten te worden en te vragen alle gegevens uit een database te verwijderen. Ook nieuw is het recht gegevens over te dragen en het recht u te verzetten tegen profiling. Dat betekent dat op basis van uw gegevens en met de hulp van automatisering een bepaald profiel toegekend wordt waarop dan een aanbod wordt afgestemd.
 
Uw plichten als onderneming
Voor bedrijven betekent GDPR dat ze de nodige maatregelen moeten nemen om de data van hun klanten correct te verwerken en hun rechten te vrijwaren. Ook een advocaat moet daarvoor zorgen tegenover zijn cliënten. Hij moet dus uw persoonsgegevens met de nodige zorg en transparantie behandelen en duidelijk communiceren waarvoor hij ze gebruikt.
 
Wat kan een advocaat voor u doen?
Een advocaat adviseert, bemiddelt, onderhandelt of verdedigt uw belangen als persoon of onderneming, ook als er zich een probleem voordoet dat gelinkt is aan de bescherming van persoongegevens. Hij is daarbij gebonden door het beroepsgeheim. Wat u als cliënt uw advocaat toevertrouwt, blijft vertrouwelijk.
 
Een advocaat kan bijvoorbeeld een onderneming adviseren over preventieve maatregelen in het kader van de nieuwe verordening. Maar als het toch misgaat, zal hij ook uw belangen verdedigen. Zowel als u een rechtzoekende bent wiens rechten geschonden werden als wanneer u als ondeneming op het matje geroepen wordt wegens een inbreuk op deze nieuwe regels.
 
Meer info
Op haar website bundelt de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) heel wat infromatie.
 

GDPR concreet

Wat betekenen de GDPR-regels precies voor u als burger of professional? Waar moet u rekening mee houden als het over persoonsgegevens gaat? Wat is er veranderd?

Ontdek het hier

Witwaspreventie

Een advocaat kan in aanraking komen met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering. Zo kunnen er problemen opduiken bij erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz. 

Daarom keurde de Orde van Vlaamse Balies een reglement goed dat op 30 december 2011 (BS 30 december 2011) in werking trad. U vindt het terug in de Codex Deontologie voor Advocaten. 

De kern van de witwaswetgeving:

  • het cliëntenonderzoek
  • de waakzaamheidverplichting
  • de eventuele meldingsplicht
Advocaten moeten bepaalde maatregelen treffen. Ze onderzoeken de identiteit van potentiële cliënten en van de uiteindelijke begunstigde van een transactie. Ze controleren bepaalde verrichtingen en zakelijke relaties. Veel hangt af van het ingeschatte risico op witwassen of terrorismefinanciering.
 

Gedetacheerde advocaat

Soms kan een advocaat voor een bepaalde tijd gedetacheerd worden om in een bedrijf bepaalde taken te vervullen. Weet dat hij ook dan altijd advocaat blijft en geen bedrijfsjurist. Hij blijft tijdens de detachering onderworpen aan de deontologie van de advocaat en moet erop letten dat hij daarover geen verwarring creëert.

Een advocaat mag geen documenten ondertekenen met het briefhoofd of logo van zijn opdrachtgever en mag ook het e-mailadres van zijn opdrachtgever niet gebruiken.

De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, waaraan ook de tekst van Afdeling III.1.9 detachering van de Codex Deontologie voor Advocaten wordt toegevoegd.

Meer weten