Gezondheidsrecht

Ook bij gezondheidszorg kunnen juridische aspecten en (gerechtelijke) procedures komen kijken. Hoe kunt u bijvoorbeeld als patiënt uw rechten laten gelden als er fouten gebeurd zijn? De bijstand van een advocaat is dan geen overbodige luxe!

Fonds voor Medische Ongevallen

Als u denkt dat u slachtoffer bent van een medisch ongeval, kan u een beroep doen op het Fonds voor Medische Ongevallen om een schadevergoeding te krijgen. De procedure bij het Fonds is gratis en verloopt vaak sneller dan een procedure voor de rechtbank. 

Recht op een schadevergoeding?
U hebt recht op een schadevergoeding als:

 • uw zorgverlener aansprakelijk is voor de schade die u lijdt.
 • u slachtoffer bent van een zogenaamd ‘medisch ongeval zonder aansprakelijkheid’. Bijvoorbeeld complicaties na een medische ingreep waarvoor de zorgverlener niet aansprakelijk gesteld kan worden.
Het Fonds voor Medische Ongevallen staat nog in zijn kinderschoenen. In de praktijk is er vaak onduidelijkheid over het begrip ‘medisch ongeval zonder aansprakelijkheid’: wat valt daar precies onder en wat niet? Een advocaat kan u hierin bijstaan.

De procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen

 1. U dient een aanvraagformulier in bij het Fonds waarin u advies vraag over uw medisch ongeval.
 2. Het Fonds onderzoekt uw gezondheidstoestand en de mogelijke aansprakelijkheid van uw zorgverlener.
 3. Ten laatste 6 maanden na uw aanvraag geeft het Fonds een advies. 3 vaststellingen zijn mogelijk:
  • De arts is aansprakelijk. Het Fonds vraagt de verzekeraar van de arts om u te vergoeden.
  • De arts is niet aansprakelijk maar er is toch een medisch ongeval. Het Fonds vergoedt zelf uw schade.
  • De arts is niet aansprakelijk en er is geen medisch ongeval. Het Fonds zal u niet vergoeden.
 4. Gaat u niet akkoord met de vaststelling van het Fonds, kan u dat aanvechten bij de rechtbank van eerste aanleg. Een advocaat kan u in die procedure bijstaan.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Als uw rechten als patiënt geschonden zijn of u vindt dat u recht hebt op een schadevergoeding, raadpleegt u het best een advocaat. Uw tegenpartij is vaak een arts of ziekenhuis. Dan voelt u zich als David die het moet opnemen tegen Goliath. Bovendien zijn zulke procedures, zeker als het gaat om medische fouten, vaak mentaal zwaar. Uw advocaat helpt u een rationeel overzicht te houden en behartigt uw belangen. 

Ook wanneer er onduidelijkheid heerst over het begrip ‘medisch ongeval zonder aansprakelijkheid’ bij het Fonds voor Medische Ongevallen kan een advocaat helpen. Hij pluist de recente rechtspraak over dat onderwerp uit en kan er zo misschien voor zorgen dat u alsnog een vergoeding krijgt, ondanks eerder negatief advies van het Fonds.

Ken uw rechten

De wet patiëntenrechten (wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) biedt een overzichtelijk kader van de rechten die u als patiënt kan laten gelden ten opzichte van uw zorgverlener. Deze rechten zijn voor de hand liggend, maar daarom niet minder belangrijk:

 • U hebt het recht op vrije keuze van zorgverlener. Niemand kan u verplichten een bepaalde arts te raadplegen als u daar niet mee akkoord gaat.
 • U hebt het recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • U hebt recht op privacy als patiënt.
 • U hebt het recht om klacht in te dienen bij de lokale ombudsdienst in het betrokken ziekenhuis of, als de beroepsbeoefenaar buiten een ziekenhuis werkzaam is, bij de federale ombudsdienst 'rechten van de patiënt'.
Daarnaast zijn er ook enkele minder gekende rechten over uw medisch dossier en het recht op informatie.

Medisch dossier

Uw zorgverlener is verplicht uw medisch dossier zorgvuldig bij te houden en veilig te bewaren. U hebt steeds het recht om uw medisch dossier in te kijken en om er een afschrift van te krijgen. 

Recht op informatie

Als patiënt hebt u recht op informatie over uw gezondheidstoestand. Het is ook uw recht om geïnformeerd toe te stemmen met elke tussenkomst van een zorgverlener. Dat houdt niet alleen in dat u op de hoogte moet zijn van de medische ingreep zelf, van de eventuele risico’s en gekende complicaties, maar ook dat u de financiële gevolgen van de medische verstrekking moet kunnen inschatten. Uw zorgverlener moet u ook informeren of hij beschikt over een verzekeringsdekking voor zijn beroepsaansprakelijkheid.