Schulden

Mensen met veel schulden kunnen een verzoek tot collectieve schuldenregeling indienen bij de arbeidsrechtbank. Die wijst u een advocaat toe als schuldbemiddelaar. Via een afbetalingsplan helpt uw schuldbemiddelaar uw schulden af te lossen.

Collectieve schuldenregeling

Bij een collectieve schuldenregeling werkt een schuldbemiddelaar een plan uit om structurele schulden volledig of gedeeltelijk terug te betalen. Mensen met veel schulden kunnen zo toch nog een menswaardig leven leiden, zonder de voortdurende druk van schuldeisers en gerechtsdeurwaarders. De schuldbemiddelaar ontvangt uw loon. Hij gebruikt een deel om u leefgeld uit te keren en betaalt met een ander deel uw schulden af. In principe duurt een collectieve schuldenregeling maximaal 7 jaar. Wat tegen dan nog niet is terugbetaald, wordt meestal kwijtgescholden. Een aantal schulden (onderhoudsgelden, penale boeten) kunnen niet kwijtgescholden worden.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat kan u alvast helpen een verzoekschrift op te stellen om een procedure voor de arbeidsrechtbank op te starten. Meestal stelt de rechtbank een advocaat aan als schuldbemiddelaar (soms kan dat ook een OCMW-vertegenwoordiger zijn). Die begeleidt u verder bij de afbetaling van uw schulden volgens een afbetalingsplan.

De procedure

  1. U dient bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont een verzoekschrift in, met een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en schulden.
  2. De rechtbank stelt een schuldbemiddelaar aan.
  3. U maakt samen met de schuldbemiddelaar afspraken over uw leefgeld en het plan om uw schulden af te betalen.
  4. Als uw schuldeisers dat afbetalingsplan aanvaarden, wordt dat gehomologeerd door de rechtbank. Aanvaarden ze het niet, dan stelt de rechtbank zelf een regeling voor.

Een paar tips

  1. In uw verzoekschrift aan de rechtbank mag u zelf een schuldbemiddelaar voorstellen. De rechtbank is niet verplicht uw keuze te volgen.
  2. De vergoeding die de schuldbemiddelaar krijgt voor zijn werk wordt bepaald bij Koninklijk Besluit. De schuldbemiddelaar bezorgt zijn afrekening aan de arbeidsrechtbank, die ze moet goedkeuren. Pas dan mag de schuldbemiddelaar dat bedrag van uw schuldbemiddelingsrekening afnemen. Als er te weinig op die rekening staat, kan de rechtbank de vergoeding geheel of voor een deel laten betalen door de FOD Economie.
  3. Als uw situatie wijzigt, bijvoorbeeld door de geboorte van een kind, en uw leefgeld volstaat niet meer, dan kunt u vragen aan uw schuldbemiddelaar om uw leefgeld aan te passen aan die nieuwe situatie.