Faillissement

Een faillissement kan verregaande gevolgen hebben voor verschillende partijen: ondernemer, personeel, leveranciers en klanten. Een advocaat helpt al deze partijen om de nadelige gevolgen van een faillissement zo veel mogelijk te beperken. Zit uw zaak in de problemen, vraag dan meteen raad aan een advocaat. Misschien kunt u een faillissement vermijden.

Uw eigen bedrijf zit in financiële problemen

Een advocaat helpt u als ondernemer in de eerste plaats om een faillissement te voorkomen. Met het juiste juridische advies over de aankoop van onroerende goederen en aanwerving en ontslag van personeel, kunt u heel wat problemen vermijden.
 
Hebt u toch te kampen met financiële problemen, grijp dan best zo snel mogelijk in. Bij tijdelijke financiële problemen kunt u een beroep doen op de Wet Continuïteit Ondernemen. De bedoeling van deze wet is tijdelijke betalingsmoeilijkheden overwinnen door de betaaldruk van de schuldeisers te verminderen. De wet biedt twee oplossingen met als doel een faillissement te vermijden: een minnelijk akkoord met uw schuldeisers of een gerechtelijke reorganisatie.  

Is er geen enkele uitweg meer voor uw financiële problemen, dan is een faillissement helaas onvermijdelijk. Indien u op duurzame wijze gestopt bent met betalen en uw krediet gestopt is, bevindt u zich in staat van faillissement. Binnen een maand nadat u bent opgehouden te betalen, moet u daarvan aangifte doen bij de rechtbank van koophandel. Een advocaat kan u daarbij helpen.
 
Ook uw schuldeisers of het Openbaar Ministerie kunnen uw faillissement aanvragen. Er wordt een curator aangesteld die het actief verkoopt, het passief samenstelt en de opbrengsten daarvan verdeelt onder de schuldeisers.

Hoe verloopt de procedure bij faillissement?

  1. De rechtbank van koophandel spreekt een faillissementsvonnis uit en stelt een rechter-commissaris en curator aan. De curator is steeds een advocaat.
  2. De schuldeisers van de gefailleerde worden uitgenodigd om hun aangiftes van schuldvordering in te dienen.
  3. De curator maakt de beschrijving op van de goederen van de gefailleerde en verkoopt ze. De curator moet ook alle schuldvorderingen en geldsommen die aan de gefailleerde verschuldigd zijn, opsporen en innen.
  4. Het bedrag van het actief van de gefailleerde wordt onder de schuldeisers verdeeld.
  5. De curator beslist over het lot van lopende overeenkomsten, bijvoorbeeld huurovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, licentieovereenkomsten.
  6. De rechter sluit het faillissement af. De gefailleerde natuurlijke persoon kan verschoonbaar verklaard worden. Dat betekent dat hij niet meer vervolgd kan worden door zijn schuldeisers. Of hij kan rehabilitatie verkrijgen zodra hij alle bedragen, hoofdsom, interesten en kosten geheel heeft voldaan. 

Ik ben werknemer en mijn bedrijf gaat failliet

Als de zaak waar u werkt met problemen kampt, is het belangrijk als personeelslid zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over het lot van uw arbeidsovereenkomst. De wet stelt dat de curator zijn beslissing daarover zo snel mogelijk moet nemen.
 
Als uw arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, moet u alle nodige (sociale) documenten verzamelen. Die zijn belangrijk om een werkloosheidsuitkering aan te vragen en na te gaan of u in aanmerking komt voor outplacementbegeleiding of brugpensioen.
 
Hebt u nog recht op achterstallig loon, overuren, vakantiegeld … dan moet u een schuldvordering in het faillissement indienen. De curator kan u daarop een voorschot toekennen. U kunt ook een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Fonds Sluiting Ondernemingen. Een advocaat geeft u raad over welke stappen u nog moet ondernemen.

Ik ben leverancier en de zaak waaraan ik lever, gaat failliet

Raadpleeg best zo snel mogelijk een advocaat. Hij kan u helpen om betaling te verkrijgen van eventueel nog uitstaande facturen, of om bepaalde goederen terug te krijgen die al geleverd zijn maar nog niet betaald. Ook goederen die u aan de ondernemer bijvoorbeeld in leasing, in bewaring of consignatie hebt gegeven, kunt u zo eventueel terugkrijgen. Snel reageren is de boodschap. 

De zaak waarvan ik klant ben, gaat failliet

Als u klant bent van een onderneming die failliet is, kan het in bepaalde gevallen nuttig zijn om u te laten bijstaan door een advocaat. Hebt u de onderneming bijvoorbeeld al (een voorschot) betaald voor bepaalde diensten of goederen, maar nog niets ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de curator van dat faillissement. Ook als u opmerkingen hebt over de kwaliteit van geleverde diensten of goederen laat u dat best aan de curator weten. Een advocaat staat u bij.

Een paar tips

  1. Vrije beroepen, boeren en ambachtslui komen bij structurele financiële problemen in aanmerking voor collectieve schuldenregeling. Een schuldbemiddelaar beheert dan uw inkomen. Hij lost er een deel van uw schulden mee af en bezorgt u een deel voor dagelijkse uitgaven (leefgeld).
  2. Een curator is steeds een advocaat. Die advocaten hebben bijkomend een bijzondere opleiding genoten en bieden waarborgen inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures.

Veelgestelde vragen