Diploma behaald in een EU-lidstaat

Bent u Belg of onderdaan van een andere EU-lidstaat en behaalde u uw rechtendiploma in een andere EU-lidstaat dan België, dan kunt u deelnemen aan een bekwaamheidsproef en zo toegang krijgen tot het beroep van advocaat. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Nog geen stage

Als u nog geen advocatenstage gevolgd hebt in het land waar u uw diploma behaalde, moet u enkele documenten kunnen voorleggen en moet u slagen voor de bekwaamheidsproef. Nadien kunt u zich inschrijven op de lijst van de stagiairs aan een balie van uw keuze.

Wel stage, maar nog geen tableau

Als u uw stage reeds voltooid hebt in het land waar u uw diploma behaalde, maar er nog niet ingeschreven bent als tableauadvocaat Info dan moet u enkele documenten kunnen voorleggen en moet u slagen voor de bekwaamheidsproef. Nadien kunt u in België de eed afleggen en wordt u ingeschreven op het tableau. U bent dan vrijgesteld van de stageverplichtingen.

Documenten die u moet voorleggen

 1. Diploma dat toegang verleent tot de advocatuur in uw land van herkomst, ofwel civiel effect bezit. Dat laatste betekent dat u wordt toegelaten tot de eedaflegging en de stage. Indien uw diploma geen civiel effect heeft, kunt u niet deelnemen aan de bekwaamheidsproef.
 2. Bewijs van goed zedelijk gedrag.
 3. Getuigschrift waaruit blijkt dat u nooit failliet ging.
 4. Getuigschrift waaruit blijkt dat u nooit handelingen heeft verricht die aanleiding kunnen geven tot opschorting of verbod van de uitoefening van het beroep van advocaat (een ernstige fout bij de uitoefening van het beroep van advocaat of een misdrijf).
 5. Lijst van de onderwerpen waarover u bent ondervraagd om uw diploma/getuigschrift/andere titel te behalen.
Bron: art. 428bis Gerechtelijk Wetboek

Bekwaamheidsproef

Als de door u gevolgde opleiding verband houdt met vakgebieden die wezenlijk verschillen van die van de Belgische rechtenopleiding, dan moet u slagen voor de bekwaamheidsproef. Die wordt georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies. Het slagen voor die proef is niet nodig indien de kennis die u tijdens uw beroepservaring verwierf die verschillen volledig of gedeeltelijk opvangt.

De bekwaamheidsproef bestaat uit

 • een schriftelijk examen: burgerlijk recht, incl. burgerlijke rechtsvordering, strafrecht, incl. strafvordering en een keuzevak (publiekrecht, administratief recht, fiscaal recht, handelsrecht of sociaal recht)
 • een mondeling examen: plichtenleer en de vakken waarvoor u niet bent geslaagd in het schriftelijk examengedeelte.
Conform artikel 428quater, §1 Ger.W. organiseert de Orde van Vlaamse Balies de bekwaamheidsproef in het Nederlands. L’ordre des barreaux francophones et germanophone organiseert ze in het Frans/Duits. Meer info vindt u op www.avocats.be.

Het inschrijvingsgeld voor de bekwaamheidsproef bedraagt 370 euro.

Data bekwaamheidsproeven 2022

Proef 1
 • Maandag 28 februari 2022 (schriftelijk examengedeelte)
 • Maandag 28 maart 2022 (mondeling examengedeelte)
 Uiterste inschrijvingsdatum is 1 december 2021
 
Proef 2
 • Maandag 12 september 2022 (schriftelijk examengedeelte)
 • Maandag 10 oktober 2022 (mondeling examengedeelte)
 Uiterste inschrijvingsdatum is 1 juli 2022

Meer informatie over de bekwaamheidsproef?

Neem contact op met Lieve Naessens op +32 2 227 54 73 of op lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be.

Wel al op tableau

Als u reeds tableauadvocaat bent in het land waar u uw diploma behaalde, dan kunt u in België ofwel het beroep van advocaat uitoefenen onder de titel van uw land van herkomst, ofwel de Belgische beroepstitel verkrijgen. Beide opties kennen enkele voorwaarden.

 1. Als u het beroep van advocaat wil uitoefenen onder de beroepstitel van uw land van herkomst moet u zich inschrijven op de EU-lijst. U moet ook aan de raad van de Orde het bewijs bezorgen van uw inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst. Dat bewijs mag niet ouder zijn dan drie maanden. U moet uw lidmaatschap bij die bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst ook handhaven (art. 477quinquies, §2 Ger.W.). Dan kunt u in België dezelfde beroepswerkzaamheden uitoefenen als een in België gevestigde advocaat. Opgelet, u mag onder geen beding de Belgische beroepstitel hanteren. Voor handelingen van vertegenwoordiging en verdediging in recht moet u samenwerken met een advocaat die ingeschreven is op het tableau en vóór de zitting door die advocaat voorgesteld worden aan de voorzitter van het gerecht waarbij u optreedt (art. 477sexies, §1 Ger.W.).
 2. Als u de Belgische beroepstitel wil verkrijgen, dan moet u slagen voor de bekwaamheidsproef. Verrichte u al drie jaar werkelijk en regelmatig een werkzaamheid in het Belgisch recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht, onder uw oorspronkelijke beroepstitel, dan kunt u een inschrijving vragen op het tableau en moet u de bekwaamheidsproef niet meer afleggen. U moet dat wel kunnen bewijzen aan de raad van de Orde en alle nodige inlichtingen en stukken over het aantal en de aard van de behandelde dossiers bezorgen (art. 477nonies Ger.W.). U mag dan zowel de Belgische titel van advocaat gebruiken, als uw oorspronkelijke titel, indien u uw inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst behoudt. Als u uw inschrijving daar niet behoudt, kunt u enkel het beroep van advocaat uitoefenen onder de Belgische beroepstitel.