Collaboratieve onderhandelingen

Een collaboratieve onderhandeling heeft als doel om een geschil op te lossen door onderhandelen, om zo te komen tot een minnelijk akkoord.
Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat, die daar speciaal voor is opgeleid.

Wat is een collaboratieve onderhandeling?

Het voeren van collaboratieve onderhandelingen is een vorm van minnelijke geschillenbeslechting. De bedoeling is om het geschil op te lossen door onderhandeling, om zo te komen tot een minnelijk akkoord tussen partijen. 

Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat. Een collaboratieve advocaat stapt af van zijn traditionele rol als tegenstander van de andere partij, en probeert samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij om in alle transparantie ‘creatieve oplossingen’ te vinden en partijen tot een akkoord te brengen. 

In tegenstelling tot de bemiddeling, is er bij een collaboratieve onderhandeling geen neutrale derde betrokken. De deelnemers aan de collaboratieve onderhandeling zijn de partijen en hun respectieve collaboratieve advocaten.

Wel kan er in het kader van een collaboratieve onderhandeling een beroep worden gedaan op één of meer deskundigen om een neutraal en objectief verslag en advies te verlenen. Dat vertrouwelijk advies is uitsluitend bedoeld om het zoeken naar een minnelijke oplossing te vergemakkelijken. De deskundige kan in geen geval beslissen over het geschil.

Een collaboratieve advocaat stapt af van zijn traditionele rol als tegenstander

Hoe verloopt een collaboratieve onderhandeling?

Een collaboratieve onderhandeling kan gevoerd worden buiten elke bestaande gerechtelijke procedure om. Maar daarnaast kan een rechter in een bestaande gerechtelijke procedure bevelen om het geschil door een collaboratieve onderhandeling te proberen oplossen als de partijen daar samen om verzoeken.
 
De partij die deelneemt aan een collaboratieve onderhandeling is beschermd in die zin dat de termijn van verjaring van haar vordering(srecht) wordt geschorst voor de volledige duur van de collaboratieve onderhandeling.

De partijen hebben enkele verplichtingen:

  • De partijen verbinden zich ertoe om tijdens de collaboratieve onderhandeling geen geding op te starten of voort te zetten.
  • De partijen delen alle documenten en informatie mee die nuttig kunnen zijn voor de oplossing van het geschil en werken op een loyale manier mee aan de collaboratieve onderhandeling.
  • De documenten opgemaakt en de mededelingen gedaan in de loop van en ten behoeve van een collaboratieve onderhandeling zijn vertrouwelijk, behoudens uitzonderingen.
Elke partij kan op elk moment een einde maken aan de collaboratieve onderhandeling.
 
Wanneer de partijen tot een oplossing komen via de collaboratieve onderhandeling, wordt de oplossing schriftelijk door de collaboratieve advocaten vastgelegd in het collaboratief onderhandelde akkoord. De partijen zullen dat collaboratief onderhandelde akkoord meestal vrijwillig uitvoeren.

Wil een partij toch een uitvoerbare titel, waarmee hij de andere partij dus kan dwingen om het akkoord uit te voeren, moet hij een authentieke akte laten opstellen door een notaris.

Beroep doen op een collaboratieve advocaat

Om de kwaliteit van de collaboratieve onderhandelingen te waarborgen, mogen alleen collaboratieve advocaten dergelijke onderhandelingen voeren. De collaboratieve advocaat is een advocaat die staat ingeschreven op de lijst van collaboratieve advocaten die wordt bijgehouden door de OVB.
 


Raadpleeg de lijst van collaboratieve advocaten door hiernaast op 'uitgebreid zoeken' te klikken en het certificaat ‘collaboratieve advocaat’ aan te vinken.Om op die lijst opgenomen te worden, moet de advocaat voldoen aan enkele voorwaarden:
  • een bijzondere opleiding volgen
  • de vereiste erkenning verkrijgen
  • het charter voor collaboratieve advocaten ondertekenen
  • zich blijvend bijscholen
De collaboratieve advocaat treedt exclusief op binnen de perken van zijn mandaat. Dat is beperkt tot het bijstaan en raadgeven tijdens de collaboratieve onderhandeling met het oog op het bereiken van een onderhandeld akkoord.

Als één van de partijen zich terugtrekt uit de collaboratieve onderhandeling of als de collaboratieve onderhandeling eindigt - met of zonder akkoord-, moet de collaboratieve advocaat zijn tussenkomst beëindigen. Hij mag dan niet meer optreden in een gerechtelijke procedure die te maken heeft met het voorwerp van de collaboratieve onderhandelingen. Hetzelfde geldt voor elke advocaat van zijn advocatenkantoor.