Onze organisatie

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle, zijnde meer dan 10.800, Vlaamse advocaten en behartigt als beroepsorganisatie de belangen van de advocatuur in haar contacten met de overheden.   

Wat doet de Orde van Vlaamse Balies?

Wij zien erop toe dat elke burger voldoende kansen krijgt om zijn rechten te laten gelden. Wij volgen wetgeving op die gevolgen kan hebben voor de werking van justitie en het dagelijkse werk van de advocaat en treden daarover in dialoog met de overheid. Als wij vinden dat de rechten van burgers of advocaten geschonden worden, spannen we zelf een procedure aan.

We stellen reglementen op die gelden voor alle Vlaamse advocaten. Die zijn verzameld in de Codex Deontologie voor Advocaten.

Al onze wettelijke taken zijn opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek:

  • De OVB ziet toe op op de eer, de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de advocaten.
  • De OVB staat in voor de juridische bijstand, de stage, de beroepsopleiding van de stagiairs en de permanente vorming van de advocaten.
  • De OVB neemt initiatieven voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de loyauteit in het beroep en de belangenbehartiging van advocaat en rechtzoekende.

Beleidsplan 2020 - 2023

Op 1 september 2020 kreeg de Orde van Vlaamse Balies een nieuw bestuur voor drie jaar. Dat bestuur maakte een ambitieus beleidsplan. We lichten er vijf punten uit:

1. Luide stem
U kan rekenen op onze luide stem. We zijn er voor u, advocaten en voor de bescherming van de rechtstaat.

2. ​Connecteren
We willen graag meer verbinding met u. We willen directer communiceren en in gesprek gaan met rechtzoekenden, advocaten en de maatschappij.”

3. Digitalisering
We zetten hoog in op digitalisering en ijveren voor een efficiënte en digitale justitie.
 
4. Kwaliteitsgarantie
We zetten in op een uitgebreid en online leeraanbod voor de advocaten zodat elke advocaat u een hoge kwaliteitsgarantie kan bieden.
 
5. Toekomst
We kijken ook naar de toekomst. We maken een actieplan dat ook aandacht heeft voor de rechtzoekende in nood. We moderniseren de juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo) en de bijstand van een advocaat bij een politieverhoor (Salduz).

Lees het beleidsplan (pdf) >>

Wat doet de Orde van Vlaamse Balies niet?

Wij geven geen advies in een concreet dossier, noch aan burgers, noch aan advocaten.

Ook als u vragen of klachten heeft over de samenwerking met uw advocaat kunnen wij u niet helpen. Wij kunnen enkel algemene informatie geven, maar mogen geen standpunt innemen in een individueel dossier. Meer info vindt u bij ‘Problemen met uw advocaat’.
 

Structuur van de Orde van Vlaamse Balies

10.500 Vlaamse advocaten uit 8 (vroeger 14) balies vaar­digen 80 leden af naar de algemene vergadering. Die stippelt beleidslijnen uit en verkiest de raad van bestuur. De raad van bestuur staat in voor het dagelijkse beleid.

Algemene vergadering

De Vlaamse advocaten kiezen 80 vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies. Daarnaast maken de stafhouder van de balie van cassatie en de twee afgevaardigden van de CCBE deel uit van de algemene vergadering, met raadgevende stem. Dat ‘advocatenparlement’ komt zo’n 8 keer per jaar samen en stemt reglementen, stippelt beleidslijnen uit en duidt de leden van de raad van bestuur aan voor een periode van 3 jaar.

Raad van bestuur

De voorzitter en leden van de raad van bestuur voeren het dagelijkse beleid van de OVB. Elke bestuurder staat aan het hoofd van een departement dat specifieke voorbereidende en uitvoerende taken op zich neemt.

Memorandum Wij stelden een actieplan op naar aanleiding van de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen in 2019 bezorgde aan de politieke wereld. We pleiten daarin voor een efficiënte justitie en schuiven tien prioriteiten naar voren om daartoe te komen. ​Lees ons memorandum.

Jaarverslagen

Elk jaar geeft de Orde van Vlaamse Balies een jaarverslag uit met een overzicht van haar activiteiten van het vorige jaar. Hier vindt u een overzicht van alle jaarverslagen

Geschiedenis van de Orde van Vlaamse Balies

  1. 1967 - 2002: De Nationale Orde van Advocaten van België overkoepelt alle 28 Belgische balies.
  2. 1998: De Vlaamse balies stichten samen de Vereniging van Vlaamse Balies en scheuren zich zo af van hun Frans- en Duitstalige confraters.
  3. 2001: De Vereniging wordt de Orde door de wet van 4 juli 2001.
  4. 2002: Het Koninklijk Besluit van 17 februari 2002 bekrachtigt het reglement van orde. Alle 14 Vlaamse balies zijn lid van de Orde van Vlaamse Balies. De Frans- en Duitstalige balies worden op gelijkaardige wijze overkoepeld door de Ordre des Barreaux francophones et germanophone (www.avocats.be).
  5. 2014: Op 19 december wordt in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies cvba Diplad opgericht. Diplad is de IT-leverancier van de OVB en wil met intensieve en ambitieuze projecten de advocatuur - en bij uitbreiding justitie - begeleiden naar de digitale toekomst. 
  6. 2016: Op 1 september fuseren de balies van Tongeren en Hasselt en wordt balie Limburg geboren.
  7. 2018: Op 1 september fuseren de balies van van Antwerpen, Mechelen en Turnhout tot de balie Provincie Antwerpen en de balies van Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne tot balie West-Vlaanderen.

 

Lees alles over de geschiedenis van de communitaire Ordes in het gedenkboek.

College van Toezicht

In de schoot van de Orde van Vlaamse Balies ontstond ook het College van Toezicht. Na de samenstelling in het najaar van 2019 startte het College van Toezicht zijn werkzaamheden vanaf 1 januari 2020.

Het ziet op onafhankelijke wijze toe op de tuchtuitoefening door de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden, rapporteert daarover en verstrekt adviezen of andere informatie aan de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden over zaken die verband houden met de tuchtuitoefening en de tuchthandhaving.

Lees meer >>

Partners