Schulden

Als u er niet in slaagt uw geldproblemen op te lossen en uw schulden af te betalen, kunt u  collectieve schuldenregeling aanvragen. De arbeidsrechtbank wijst u een advocaat toe als schuldbemiddelaar. Via een afbetalingsplan helpt die uw schulden af te lossen.

Wat is een collectieve schuldenregeling?

Bij een collectieve schuldenregeling werkt een schuldbemiddelaar een afbetalingsplan uit om uw structurele schulden volledig of gedeeltelijk terug te betalen. Ondanks hoge schulden en de druk die daarmee gepaard gaat, kunt u op die manier toch een menswaardig leven leiden.
 
De schuldbemiddelaar ontvangt uw loon. Daarmee keert hij u leefgeld uit en betaalt hij uw schulden af. In principe duurt een collectieve schuldenregeling maximaal 7 jaar. Wat tegen dan nog niet is terugbetaald, wordt meestal kwijtgescholden. Een aantal schulden zoals onderhoudsgelden en penale boeten kunnen echter niet kwijtgescholden worden.

Lees meer in de brochure van BudgetInZicht.
 

Enkel voor particulieren

Voor 1 mei 2018 kon u als beoefenaar van een vrij beroep ook een beroep doen op een collectieve schuldenregeling indien u te kampen had met structurele financiële problemen. Enkel handelaars konden failliet gaan. Dat is voorbij. Vandaag geldt de collectieve schuldenregeling enkel nog voor particulieren.

Het nieuwe Boek XX Insolventie van ondernemingen Wetboek Economisch Recht (WER) verving immers het begrip ‘handelaar’ door ‘onderneming’. En elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent valt onder die term.

Lees hier alles over financiële problemen en de mogelijke uitwegen als u ondernemer bent.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat helpt u om te beginnen een verzoekschrift op te stellen om een procedure van collectieve schuldenregeling voor de arbeidsrechtbank op te starten. Meestal stelt de rechtbank ook een advocaat aan als schuldbemiddelaar. Soms is dat een OCMW-vertegenwoordiger. Deze schuldbemiddelaar begeleidt u verder bij de afbetaling van uw schulden volgens een afbetalingsplan.

Hoe verloopt een procedure van collectieve schuldenregeling?

  • U dient bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont een verzoekschrift in, met een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en schulden.
  • De rechtbank stelt een schuldbemiddelaar aan.
  • U maakt samen met de schuldbemiddelaar afspraken over uw leefgeld en het plan om uw schulden af te betalen.
  • Als uw schuldeisers dat afbetalingsplan aanvaarden, wordt dat gehomologeerd door de rechtbank. Aanvaarden ze het niet, dan stelt de rechtbank zelf een regeling voor.

Een paar tips

  1. In uw verzoekschrift aan de arbeidsrechtbank mag u zelf een schuldbemiddelaar voorstellen. De rechtbank is echter niet verplicht uw keuze te volgen.
  2. De vergoeding die een schuldbemiddelaar krijgt voor zijn werk wordt bepaald bij Koninklijk Besluit. De schuldbemiddelaar bezorgt zijn afrekening aan de arbeidsrechtbank, die ze moet goedkeuren. Pas dan mag de schuldbemiddelaar dat bedrag van uw schuldbemiddelingsrekening afnemen. Staat er te weinig op de rekening, dan kan de rechtbank de vergoeding geheel of deels laten betalen door de FOD Economie.
  3. Wijzigt uw situatie, bijvoorbeeld door de geboorte van een kind, en volstaat uw leefgeld niet meer, dan kunt u aan uw schuldbemiddelaar een aanpassing van uw leefgeld vragen.

Openbare verkoop bij uitwinning hypotheek

Weinig mensen kunnen een huis kopen zonder schulden te maken. Doorgaans gaat de aankoop van een onroerend goed gepaard met een financiering door een bank of financiële instelling. In ruil voor het woonkrediet verleent de koper een hypotheek op het goed dat hij koopt. Dat biedt de bank een onderpand en zekerheid voor de terugbetaling van het verleende hypothecaire krediet en dat met voorrang op eventuele andere schuldeisers.
 
Van oproep tot verzoening tot openbare verkoop
Lukt het door omstandigheden niet om het hypothecair woonkrediet af te betalen zoals overeengekomen, dan kan de bank een procedure tot uitwinning opstarten. Deze procedure bevat verschillende wettelijk opgelegde stappen en termijnen die allemaal tot doel hebben alsnog de terugbetaling van het woonkrediet mogelijk te maken.
 
Eerst is er een oproep tot verzoening. De kredietnemer krijgt de kans om alsnog zijn achterstallen terug te betalen. Dat kan leiden tot een aanzuiveringsregeling. Lukt dat niet of wordt die regeling niet nageleefd, dan is de volgende stap uitvoerend beslag leggen op het onroerend goed. Voor dit beslag effectief gelegd wordt en het goed openbaar verkocht wordt, gelden nog diverse termijnen voor betaling of verzet. De uiteindelijke openbare verkoop van het onroerend goed om het openstaande saldo van het woonkrediet aan te zuiveren is dan ook de laatste ultieme stap. De regels en termijnen zijn zodanig opgesteld dat u als kredietnemer zoveel mogelijk kansen krijgt om uw onroerend goed alsnog te behouden.
 
Een advocaat kent deze regels en kan u uitleggen hoe alles verloopt en wat uw mogelijkheden zijn. Vraag tijdig advies en laat u begeleiden.