Een zaak starten

Als u een eigen zaak start, is de eerste stap het kiezen van een juridische structuur. Die keuze hangt af van veel factoren: welke activiteit wilt u uitoefenen, wat is uw kapitaal, hebt u zakenpartners? Een advocaat helpt u de juiste keuze te maken. Hij kent als geen ander de gevolgen van een foute keuze.

Een eenmanszaak starten

Een eenmanszaak opstarten, kan eenvoudig en snel. U schrijft zich in bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en vraagt een btw-nummer aan. Een minimumkapitaal is niet nodig en u moet geen statuten opstellen. In de meeste gevallen volstaat een vereenvoudigde boekhouding. Als ondernemer neemt u zelf uw beslissingen en de opbrengsten uit uw zaak worden belast in uw personenbelasting.

Een vennootschap oprichten

Naamloze vennootschap (Nv), besloten vennootschap (Bv), de maatschap , coöperatieve vennootschap (cv) … Het zijn allemaal vennootschappen met eigen kenmerken. Welke u best kiest, hangt af van wat u precies wilt doen. Laat u hiervoor altijd adviseren door iemand met kennis van zaken, zoals een advocaat.

Sinds 1 mei 2019 is het vennootschapsrecht grondig hervormd. Het aantal vennootschapsvormen is herleid van 17 naar 4 voor nieuwe vennootschappen. 

Voor bestaande vennootschappen zijn de nieuwe bepalingen pas vanaf 1 januari 2020 van toepassing. De statuten moeten bij de eerstvolgende statutenwijziging worden aangepast en dat uiterlijk tegen 1 januari 2024. 

Bestaande vennootschappen van een afgeschafte vorm of die een bepaalde vorm niet langer mogen behouden (de CV), krijgen de tijd tot 1 januari 2024 om zich om te zetten. Indien dat niet tijdig is gebeurd, wordt de vennootschap op 1 januari 2024 van rechtswege omgezet in een van de nieuwe rechtsvormen. Hun statuten moeten binnen de zes maanden (dus uiterlijk op 1 juli 2024) aan die omzetting worden aangepast.
 
Wilt u een vennootschap oprichten, dan moet u een financieel plan en statuten opstellen. Voor de NV blijft het minimumkapitaal van 61.500 euro vanaf 1 mei 2019 behouden. Voor de BV is dat afgeschaft Daarna schrijft u zich in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en vraagt u een btw-nummer aan.
 
Een vennootschap werkt met een raad van bestuur en een algemene vergadering. Zij nemen de beslissingen. Sinds 1 mei 2019 kan een NV ook bestuurd worden door bijvoorbeeld één bestuurder of door een raad van toezicht en directieraad. 

Een vennootschap heeft meer administratieve en juridische verplichtingen dan een eenmanszaak. Zo is er een uitgebreide boekhouding nodig en moet u een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank. De opbrengsten worden belast in de vennootschapsbelasting.
 
Een aandeelhouder is eigenaar van een of meerdere aandelen in de vennootschap. Elke vennoot is sowieso aandeelhouder, maar het is belangrijk na te denken over de verdeling. Het aantal aandelen en soort aandelen kan verschillen van vennoot tot vennoot. Ook over de stemrechten moet u nadenken, want stemrecht betekent beslissingsrecht. Niet elke aandeelhouder heeft per se stemrecht. In de BV bepalen de statuten volledig vrij welke rechten verbonden worden aan de aandelen. Alle vormen van meervoudig stemrecht zijn er mogelijk. Bij de NV geldt dat niet-genoteerde vennootschappen een meervoudig stemrecht kunnen uitgeven. Een advocaat schrijft dat allemaal op uw maat uit in de oprichtingsakte en statuten van de vennootschap.
 
Meer informatie over waar u allemaal rekening mee moet houden bij de oprichting van een vennootschap vindt u hier.

Een advocaat kan u helpen bij elk aspect. Aarzel niet om advies in te winnen. Gebruik de zoekmodule om een advocaat in uw buurt te vinden.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat analyseert eerst uw concrete situatie. Hij begeleidt u bij de eerste keuze: start u een eenmanszaak of welke vennootschapsvorm past het best bij u? Vervolgens helpt hij bij de oprichting van uw zaak of vennootschap. Hij bezit ook de nodige expertise voor de opvolging op vennootschapsrechtelijk, fiscaal en sociaal vlak. Zo kunt u zich concentreren op uw kernactiviteit.
 
Een advocaat zorgt ook voor aangepaste statuten voor uw vennootschap en kan zo veel problemen voorkomen. Denk aan bijzondere meerderheden voor belangrijke beslissingen, afspraken bij verkoop van aandelen, berekeningswijze van de waarde van de aandelen, conflictenregeling. Ook bij een reorganisatie, overdracht op stopzetting helpt een advocaat u verder.

Een paar tips

  1. Bij een eenmanszaak is er geen scheiding tussen uw privé- en beroepsvermogen. Als uw zaak failliet gaat, zijn ook uw privébezittingen in gevaar. Houd daar rekening mee als u een samenlevings- of huwelijkscontract opstelt met uw partner.
  2. In een vennootschap worden privé- en beroepsvermogen strikt gescheiden. Enkel als u zich persoonlijk borg heeft gesteld voor de vennootschap kan een schuldeiser uw privévermogen aanspreken.
  3. De inkomsten van een vrije beroeper in een eenmanszaak worden belast op kasbasis, m.a.w. als ze ontvangen worden.
  4. Bij andere vennootschappen worden de inkomsten belast op vorderingsbasis. De inkomsten worden dus belastbaar zodra een vordering (factuur) ontstaat, ongeacht wanneer de klant betaalt. Ook de vennootschap is steeds belastbaar op vorderingsbasis en dus als een vordering of factuur ontstaat, ongeacht wanneer de klant betaalt. 

Veelgestelde vragen

  • Ja, dat klopt. U moet wel een uitgebreid financieel plan klaar hebben waarin wordt aangetoond dat de vennootschap over een toereikend aanvangsvermogen beschikt. Vraag meer informatie aan een advocaat over of uw financieel plan correct is opgesteld.
  • In een vennootschap worden privé- en beroepsvermogen strikt gescheiden. Als de vennootschap problemen heeft, kan het persoonlijk vermogen van de aandeelhouders en de vennoten niet aangesproken worden, maar enkel wat in de vennootschap/rechtspersoon zit. Indien u als aandeelhouder of vennoot persoonlijke garanties heeft gesteld (borgstelling, hypotheek ...), kan u op grond hiervan wel persoonlijk worden aangesproken doch slechts voor het bedrag waarvoor u garanties verleende. 

    Is uw onderneming een eenmanszaak, dan kan uw hele vermogen worden aangesproken.
  • De statuten van een vennootschap kunnen een welbepaalde termijn vastleggen, maar meestal wordt een vennootschap opgericht voor onbepaalde duur. Wanneer de aandeelhouders willen stoppen, kunnen zij ofwel hun aandelen verkopen, ofwel de vennootschap vereffenen. Ook hier kan een advocaat u in al die gevallen bijstaan.