Online contracten

Online ondernemerschap zit in de lift. Via internet worden massaal veel goederen en diensten aangeboden. Goed opgestelde bijzondere en algemene voorwaarden zijn belangrijk om de online verkoop of dienstverlening efficiënt te laten verlopen. Een advocaat helpt u van bij het begin, zo bespaart u achteraf veel ellende.

Contract op maat

Een contract is altijd maatwerk, dat geldt ook voor e-commerce. Het volstaat niet om zomaar een standaardcontract van het internet te plukken en met beperkte wijzigingen toe te passen op uw zaak.

Een goed contract moet zeker volgende elementen bevatten:

  • Het verzakingsrecht voor de consument dat door de wet strikt geregeld is.
  • Clausules over de levering(stermijnen), de risico-overdracht, de prijzen (inclusief verzendkosten), de betaling en de gevolgen bij niet-betaling, de aansprakelijkheid en klachtenregeling, overmacht, het toepasselijk recht, geschillenregeling en de privacyverklaring.
Vergeet niet dat u als online handelaar na elke transactie aan de consument moet bevestigen dat de overeenkomst gesloten is. Volgens de wet moet dat gebeuren op een duurzame gegevensdrager, binnen een redelijke periode na de sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.
 

Inspectie en concurrentie kijken mee

Weet dat uw website met daarop alle informatie en contractuele voorwaarden niet alleen bekeken wordt door uw klanten, maar ook door uw concurrenten en de Economische Inspectie. Die laatste controleert bijvoorbeeld of u de wettelijke voorschriften voor verkoop en dienstverlening op afstand naleeft. Haar ambtenaren stellen inbreuken vast en treden preventief of repressief op. Zij vormen de eerste schakel van een procedure die kan eindigen bij de strafrechter.
 
Als u zelf de regels correct toepast, hebt u er ook baat bij om te reageren tegen concurrenten die – al dan niet bewust – inbreuken plegen op de e-commercewetgeving. Door die inbreuken aan te klagen bij de Economische Inspectie kunt u ze een halt toe roepen. Zo helpt u mee om een ‘level playing field’ voor e-commercebedrijven in stand te houden.

E-commerce B2B en B2C

Een online contract met een andere onderneming is lang niet hetzelfde als met een consument. B2B-contracten kennen een grote contractuele vrijheid.

B2C-contracten zijn daarentegen gebonden aan strikte wettelijke regels. Onwettelijke clausules in online B2C-contracten kennen belangrijke sancties zoals nietigheid. Laat daarom zeker uw clausules screenen. Zijn ze verenigbaar met de wetgeving en rechtspraak inzake consumentenbescherming? Een advocaat kijkt het voor u na.

Online geschillenbeslechting

Geschillen in verband met e-commerce vragen een aangepast beslechtingsmechanisme. Helaas zijn de klassieke procedures minder geschikt. Ze duren vaak te lang, kosten veel en hebben allerlei (taal)vereisten.
 
Sinds 2016 bestaat er een online platform om dit soort geschillen buiten de rechtbank op te lossen. Het zogenaamde ODR-platform is een initiatief van de Europese Commissie en wil geschillen snel, goedkoop en eenvoudig oplossen. Ondernemers die een webshop uitbaten, zijn verplicht om een link naar dat platform op te nemen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Zelfs indien ze zelf niet willen deelnemen aan dat systeem.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat kijkt na of uw website alle wettelijk verplichte informatie bevat en geen verboden clausules. Dat is belangrijk in het begin, maar af en toe een check-up is dat evenzeer zodat uw website en uw contracten aangepast kunnen worden aan nieuwe wetgeving en rechtspraak.
 
Een advocaat gaat bijvoorbeeld ook na of de Belgische wetgeving verenigbaar is met de Europese reglementering waarvan zij afgeleid is en die zich verzet tegen nationale wetgeving die ondernemingen verplicht om hun marketingpraktijk in de verschillende lidstaten anders te organiseren om aan de lokale wetgeving te voldoen. Zo heeft het Belgisch Hof van Cassatie geoordeeld dat de vroegere marktpraktijkwetgeving niet overeenstemde met de het Europese recht. Hierdoor werd België verplicht om haar regels voor bv. de sperperiodes, aan te passen.

Een paar tips

  1. Wees voorzichtig met informatie of modelcontracten die u op het internet vindt. Die informatie is niet altijd actueel, volledig of gebruiksklaar. Laat ze dus vooraf nakijken door een advocaat. Toegegeven, dat kost wat, maar op langere termijn plukt u er de vruchten van.
  2. Bekijk een online contract niet als een noodzakelijk kwaad, maar eerder als een ‘samenwerkingsverband’ met uw klanten. Daarin legt u de spelregels vast die een duurzame relatie garanderen. Ze maken mee deel uit van uw reputatie als ondernemer en dragen bij tot een grotere klanttevredenheid.
  3. Laat uw online contracten regelmatig onderwerpen aan een check-up. Zo kunnen ze worden aangepast aan ervaringen, nieuwe of toekomstige wetgeving en rechtspraak. Contracten evolueren mee met uw onderneming.

Veelgestelde vragen