Kinderalimentatie 

Ouders hebben een onderhoudsverplichting ten opzichte van hun kinderen. Als ouders nog samenleven, is dat in principe geen probleem. Leven ze gescheiden, dan moet die onderhoudsverplichting in de meeste gevallen vertaald worden naar een bedrag dat de ene ouder aan de andere moet betalen. En dat is niet vanzelfsprekend.

Ouders moeten hun kinderen onderhouden

Ouders hebben een onderhoudsverplichting ten opzichte van hun kinderen. Leven ze samen, dan is er doorgaans geen probleem. Maar leven ze gescheiden, dan moet de onderhoudsverplichting berekend worden. En dat is niet zo evident.

Alimentatie voor kinderen

Een onderhoudsverplichting ten opzichte van een minderjarig kind is onvoorwaardelijk. Ze hangt niet af van het gedrag van het kind of van de genegenheidsbanden en heeft niets te maken met huwelijk of ouderlijk gezag. Die verplichting steunt louter op de afstamming.
 
Ouders moeten hun kind laten delen in hun gemiddelde levensstandaard. Elk van hen is verplicht om bij te dragen naargelang zijn mogelijkheden. De onderhoudsverplichting omvat zowel een materieel Info als een moreel Info aspect.

Hoe de onderhoudsbijdrage voor kinderen berekenen?

Als ouders nog samenleven, wordt de onderhoudsverplichting in natura binnen het gezin uitgevoerd. Leven de ouders gescheiden, dan moet de bijdrage geheel of gedeeltelijk uitgedrukt worden in een bedrag. Dat is niet eenvoudig, want er bestaan geen vastgestelde tarieven of berekeningsmethodes.
 
De volgende 4 stappen maken de berekening wat overzichtelijker:
 
1. De verdeelsleutel van de middelen
Eerst wordt het gezinsbudget samengesteld. Dat is het budget dat nodig is om de kinderen te onderhouden op gezinsniveau. Daarin wordt vervolgens het aandeel van elke ouder bepaald. Bijvoorbeeld 60% voor de vader, 40% voor de moeder. Ook als ouders al feitelijk gescheiden leven, moet een gezinsbudget samengesteld worden.
 
2. De verdeelsleutel van het verblijf
Op het moment dat het kind bij een van de ouders verblijft, staat die in natura in voor de kosten van huisvesting, voeding, vervoer, gezondheid, etc. De periode dat het kind bij de andere ouder verblijft, geldt hetzelfde. Stel dat een kind op jaarbasis 40% bij de vader verblijft en 60% bij de moeder en we bouwen verder op het voorbeeld uit punt 1, dan bestaat er een verschil tussen de verdeelsleutel van de middelen en die van het verblijf.
 
De vader heeft namelijk een financiële draagkracht van 60%, maar vult die in natura slechts in voor 40%. Dat wil zeggen dat hij 20% te weinig tussenkomt in de onderhoudskosten voor zijn kind. De moeder draagt daarentegen 20% te veel bij (40% middelen, 60% verblijf) in verhouding tot haar aandeel in het gezinsbudget. Dat evenwicht wordt hersteld door de 20% van de vader over te hevelen naar de moeder.
 
3. De verdeelsleutels toegepast op de gewone en buitengewone kosten
Elk kind brengt een zekere kostprijs met zich mee, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gewone Info en de buitengewone Info kosten die voor een kind betaald moeten worden. 
 
De buitengewone kosten zijn de kosten die niet noodzakelijk op voorhand kunnen worden voorzien en het gebruikelijk budget van het kind overschrijden. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor de aanschaf van een bril, een hospitalisatie of sessies bij een logopedist, voor hobby’s …
 
Op de buitengewone kosten is de verdeelsleutel van de middelen van toepassing (in ons voorbeeld 60% voor de vader en 40% voor de moeder) om te bepalen op welke wijze de ouders daarin moeten bijdragen. Wie meer financiële middelen heeft, draagt hier dus meer bij voor het kind. Vaak wordt de volledige kostprijs door één ouder voorgeschoten en nadien aan de andere ouder gevraagd om zijn aandeel terug te betalen. Om latere discussies te vermijden, wordt die terugbetaling gebruikelijk afhankelijk gemaakt van bepaalde modaliteiten, zoals een voorafgaande verwittiging of akkoord, de overhandiging van betalingsbewijzen en facturen, de verrekening van de tussenkomst van de mutualiteit …
 
De gewone kosten van het kind zijn veel moeilijker te bepalen, maar daar bestaan hulpmiddelen voor. Via de formule van Renard, van de Gezinsbond, van Tremmery of van de Pareto Group kunt u becijferen wat het aandeel van het kind is in het gezinsbudget. Denk aan het aandeel in het totale verbruik van elektriciteit, water, woonlasten, voeding ….
 
In ons voorbeeld worden de 20%, die overgeheveld moeten worden van de vader naar de moeder, berekend op de gewone kosten van het kind. Dus, als een kind maandelijks 1.000 euro kost, dan zou de vader 20% of 200 euro per maand betalen aan de moeder. Dat is de onderhoudsbijdrage.
 
4. De kinderbijslag en sociale en fiscale voordelen van alle aard
Ook de kinderbijslag, de sociale en fiscale voordelen van alle aard tellen mee bij de berekening van de alimentatie. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone en de buitengewone kosten. De kinderbijslag, het fiscaal voordeel van een kind ten laste en de vermindering van de onroerende voorheffing worden in rekening gebracht bij de berekening van de onderhoudsbijdrage (en hebben dus betrekking op de gewone kosten).
 
Soms kunnen de sociale voordelen reeds in mindering worden gebracht van de kosten waar zij betrekking op hebben, alvorens bepaald wordt hoe groot de terugbetaling van de andere ouder is. Bv. de ouder die de studiebeurs ontvangt, trekt in principe eerst dat bedrag af van de studiekosten die hij betaald heeft om nadien pas het aandeel van de andere ouder in het overblijvend saldo te vragen.

Een paar tips

 1. Ook meerderjarige kinderen hebben recht op onderhoudsgeld. Zolang ze hun opleiding nog niet hebben afgerond is er in principe een onderhoudsverplichting.
 2. Er bestaan berekeningsformules om het gemiddelde aandeel van een kind in het gezinsbudget te berekenen (waaronder bijvoorbeeld het elektriciteits- en waterverbruik van het gezin): De formule van Renard  of de formule van de Gezinsbond of de formule van Tremmery of de formule van de Pareto Group.
 3. Alimentatie voor de kinderen is niet afhankelijk van de relatievorm. Ook samenwonenden kunnen deze berekeningstips gebruiken.

Wat als u er samen niet uitkomt?

Lukt het toch niet om samen het bedrag voor het onderhoud van de kinderen vast te leggen? U kunt aan de familierechtbank vragen om het in uw plaats te doen en voor u de knoop door te hakken.
 
Alimentatievorderingen voor kinderen kunnen in principe autonoom, los van een andere procedure, gesteld worden. Vaak hangt een alimentatievordering echter samen met een andere procedure, zoals een echtscheidingsprocedure, een betwisting met betrekking tot het ouderlijk gezag en/of een procedure over het verblijf of recht op persoonlijk contact. Ook hier zal een advocaat u bijstaan.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een kinderalimentatie bepalen, is niet eenvoudig. Er komt veel bij kijken, zoals een evenwicht tussen verdeelsleutels, gewone en buitengewone kosten, en sociale en fiscale voordelen van alle aard. Een advocaat kan u vanuit zijn ervaring begeleiden in dit complexe proces. Raadpleeg hem zo snel mogelijk, zodat er geen afspraken worden vastgelegd waarvan achteraf blijkt dat ze niet werkbaar zijn. Een advocaat dan samen met u een minnelijke oplossing proberen te vinden.

Zoek een gespecialiseerde advocaat in uw buurt via onze zoekmodule. 
 

Veelgestelde vragen

 • Ouders kunnen inderdaad een rekening op beide namen openen om bepaalde kosten met betrekking tot de kinderen rechtstreeks aan de schuldeisers te betalen, en zo eindeloze afrekeningen tussen beiden (waarbij de ene voorschiet en de andere terugbetaalt) te vermijden.
   
  Het is dan wel belangrijk om goede afspraken te maken. Hoe wordt de rekening gespijsd, hoe worden de tekorten aangevuld en hoe eventuele overschotten verdeeld? Daarnaast spreekt u best op voorhand af welke kosten al dan niet met deze rekening mogen worden betaald en hoe u daar voorafgaandelijk over gaat overleggen. Een advocaat kan u daarbij adviseren. Zo ziet u niets over het hoofd en vermijdt u onaangename discussies achteraf.  Let wel: zo’n ‘kindrekening’ mag niet gebruikt worden om toezicht te houden over de wijze waarop de andere ouder de maandelijkse onderhoudsbijdrage gebuikt.
   
 • De onderhoudsplicht van ouders loopt door tot na de meerderjarigheid van kinderen en dat in principe tot aan het einde van hun opleiding. Indien deze onderhoudsplicht niet in natura kan worden uitgeoefend, doordat de dagdagelijkse trajecten tussen de woning van de ouders en de onderwijsinstelling niet redelijk zijn of de samenwoning niet meer mogelijk is, kan er van de ouders verwacht worden dat zij tussenkomen in de kosten van een studentenkamer.
   
  Als een rechter hierover moet oordelen, zal hij allerhande concrete elementen bekijken vooraleer hij/zij een beslissing neemt. Denk bijvoorbeeld aan de financiële toestand van de ouders, hun eigen opleidingsniveau, de studieloopbaan en eigen inkomsten van het kind ... In ieder geval mag het geen luxe-uitgave zijn. Een advocaat adviseert u, aan de hand van de laatste stand van de rechtspraak, of u terecht kunt weigeren bij te dragen in deze kosten.
   
 • Als kinderen bij co-ouderschap een gelijkmatig verdeeld verblijf hebben bij hun ouders, dan kan het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste gedeeld worden. Dat kan echter enkel als de verblijfsregeling officieel werd vastgelegd bij notariële overeenkomst of opgenomen in een vonnis. Bovendien mag één van de ouders geen onderhoudsbijdrage voor het betrokken kind fiscaal aftrekken. Het is dus niet altijd de meest gunstige regeling, aangezien onderhoudsbijdragen ter hoogte van 80% fiscaal aftrekbaar zijn. Een advocaat bekijkt samen met u welke regeling in uw concreet geval fiscaal het beste uitkomt.