Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Komen u en uw partner maar moeilijk overeen, dan kunt u een echtscheiding vragen op grond van onherstelbare ontwrichting.
 

Wat betekent onherstelbare ontwrichting?

Soms verloopt een breuk moeizaam. Geraken u en uw partner er niet samen uit en lukt het niet om afspraken te maken over de echtscheiding of alle gevolgen ervan, dan kunt u een echtscheiding vragen op basis van onherstelbare ontwrichting. De ontwrichting kan o.m. het gevolg zijn van het feit dat u reeds lang apart woont, van huiselijk geweld of bedrog.
 

Hoe start u een EOO op?

Voor deze vorm van echtscheiding wendt u zich ofwel alleen (eenzijdige aanvraag) ofwel samen (gezamenlijke aanvraag) met uw partner tot de familierechtbank.

Naast de echtscheiding zelf, kunt u ook vragen andere aspecten die met de breuk gepaard gaan te regelen. Denk aan de aanstelling van een notaris voor de vereffening-verdeling, het opleggen van aparte verblijfplaatsen, het opleggen van een verbod om goederen weg te doen of maatregelen met betrekking tot de kinderen. Uw advocaat kan u helpen te bepalen welke zaken allemaal in het kader van uw echtscheiding geregeld moeten worden.
 
Eenzijdige aanvraag
U legt een verzoekschrift neer bij de bevoegde familierechtbank Info , die u en uw partner in principe binnen de 15 dagen oproept om op een bepaalde datum te verschijnen. U kunt (en moet in bepaalde gevallen Info ) uw partner ook dagvaarden en op die manier uitnodigen om op een bepaalde datum voor de familierechtbank te verschijnen. In beide gevallen kan uw advocaat dat voor u doen.
 
Gezamenlijke aanvraag
U dient samen een verzoekschrift in bij de bevoegde familierechtbank. Uw advocaat kan dat voor u doen. Dat verzoekschrift moet door u beiden of ten minste door een advocaat ondertekend worden. De griffie van de familierechtbank roept u binnen de 15 dagen op om op een bepaalde datum te verschijnen.
 

Hoe verloopt de procedure van een EOO?

Op de vastgestelde datum komt de zaak voor de familierechter. Die gaat na of er bepaalde zaken dringend of onmiddellijk geregeld moeten worden, er nog zaken onderzocht moeten worden of er standpunten uitgewisseld moeten worden. Afhankelijk daarvan, wordt een latere datum vastgelegd, waarop iedereen zijn argumenten kan uiteenzetten.
 
Eens elke partij (of zijn of haar advocaat) door de rechter werd gehoord, zal die oordelen over de voorgelegde punten. Leven u en uw partner bijvoorbeeld al meer dan 1 jaar gescheiden Info , en vraagt u alleen de echtscheiding, dan wordt het huwelijk zonder meer als onherstelbaar ontwricht beschouwd en kan zo’n ontwrichting gewoon aangetoond worden door de aparte adressen in de bevolkingsregisters. Wordt de aanvraag gezamenlijk gedaan, dan is er al sprake van onherstelbare ontwrichting als u en uw partner 6 maanden officieel feitelijk gescheiden leven Info .
 
Na te hebben nagekeken of aan alle voorwaarden voldaan werd, spreekt de rechter de echtscheiding uit. Die is echter pas definitief nadat het echtscheidingsvonnis betekend werd en de beroepstermijn verstreken is. De rechter kan wel al een uitspraak doen over de echtscheiding en een andere datum voorzien voor de andere punten die hem werden voorgelegd.
 
Gaat een van beide partijen niet akkoord, dan moet ten laatste binnen de maand na betekening van het vonnis beroep aangetekend worden. Uw advocaat kan u hier opnieuw passend adviseren.
 
U kunt ook scheiden in overleg. Kom meer te weten over de echtscheiding met onderlinge toestemming of ontdek de mogelijkheden voor minnelijke oplossingen.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat heeft de kennis en ervaring om u bij te staan tijdens deze vaak emotioneel moeilijke periode. Hij houdt het hoofd koel, kent de regels en weet aan welke punten u best bijzondere aandacht besteedt, zodat uw belangen optimaal verdedigd zijn.

Vind een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat in uw buurt.

Veelgestelde vragen

 • Als alles vlot verloopt, duurt het ongeveer een half jaar voor de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) definitief is. Zodra het vonnis op de burgerlijke stand is overgeschreven, is de scheiding definitief.
   
  Bij een echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting (EOO) kan de procedure vaak lang aanslepen en moet er nadien nog worden overgegaan tot de vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk vermogen of de onverdeeldheid.
   
 • Een echtscheidingsprocedure wegens onherstelbare ontwrichting (EOO) kan een tijd aanslepen. Naast de echtscheiding zelf, kunnen de echtgenoten er baat bij hebben dat bepaalde maatregelen worden genomen. Dat kan gaan om een afzonderlijke verblijfplaats, de goederen, de onderhoudsverplichting, het ouderlijk gezag, de opvoeding, de verblijfs- of bezoekregeling van de kinderen ...
   
  Deze maatregelen kunnen in principe met hoogdringendheid gevraagd worden in elke stand van de procedure. Partijen kunnen over deze zaken ook onderling overeenkomen. In beide gevallen is bijstand van een advocaat met een grondige kennis van het echtscheidingsrecht aan te raden.