Het nieuwe erfrecht

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. De nieuwe erfwet stemt het erfrecht beter af op de behoeften van de huidige maatschappij. Ze beoogt niet alleen een beter evenwicht tussen vrijheid en familiale solidariteit, maar vereenvoudigt ook een aantal zaken en verkleint de kans op familiale conflicten. Nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september vallen onder deze nieuwe regels.
 

Wat wijzigt de nieuwe erfwet niet?

De nieuwe wet beoogt meer eenvoud en meer vrijheid. Aan de wettelijke regels die bepalen wie de erfgenamen zijn en wat zij erven, de zogenaamde wettelijke devolutie, werd niets veranderd. Zo erven kinderen nog steeds gelijke delen. De wet heeft ook geen betrekking op de successierechten of erfbelasting die betaald moet worden. Ook aan het erfrecht van de wettelijk of feitelijk samenwonenden verandert de nieuwe wet niets.
 
Meer informatie over de wettelijke devolutie in Vlaanderen vindt u hier.
 

Wat wijzigt de nieuwe erfwet wel?

De hervorming van het erfrecht heeft betrekking op vier grote delen: beperking van de reserve van de afstammelingen, ascendenten en langstlevende echtgenoot, inbrengregels om de reserve te bepalen, inkortingregels als de reserve is aangetast, en erfovereenkomsten.
 
We geven u bondig de essentie van de belangrijkste nieuwigheden mee. Zit u met specifieke vragen over uw successieplanning? Aarzel niet advies in te winnen bij een advocaat.
 

Enkele veelgebruikte termen

 • Ascendenten
  Erfgenamen in stijgende lijn zoals ouders, grootouders.
 • Descendenten
  Erfgenamen in dalende lijn zoals kinderen, broers en zussen.
 • Reserve
  Deel van de nalatenschap waarover nooit vrij beschikt kan worden en dat toekomt aan bepaalde erfgenamen, in het bijzonder kinderen en de langstlevende echtgenoot. Zij zijn reservataire erfgenamen.
 • Beschikbaar deel
  Deel van de nalatenschap waarover iemand wel vrij kan beschikken. Dit deel kan dus nagelaten worden aan eender wie, familie of anderen, of weggeschonken worden.
 • Inbreng en inkorting
  Regels die toelaten de reserve te bepalen en het deel waarover nooit vrij beschikt kan worden. Deze regels zorgen ervoor dat de reservataire erfgenamen niet helemaal onterfd kunnen worden. Als er te veel aan anderen gegeven werd, zorgen deze regels ervoor dat deze erfgenamen dat terugkrijgen.
 • Erflater
  De persoon die overleden is en wiens nalatenschap openvalt en van wie de erfenis verdeeld moet worden.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Erfrecht is complex en elke situatie is uniek en anders. De nieuwe erfwet voorziet in heel wat nieuwigheden en biedt meer vrijheid om uw vermogen na te laten aan de personen die u het dierbaarst zijn. Door vooraf bepaalde zaken te regelen kunt u latere erfeniskwesties vermijden. Informeer u grondig en laat u adviseren over uw persoonlijke situatie door een professional. Voorafgaande afspraken hebben soms pas later uitwerking en niemand kan in de toekomst kijken.
 
Een advocaat met expertise in erfrecht licht u graag alle mogelijkheden toe zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen. Vind er een in uw buurt via de zoekmodule.