Minnelijke schikking

Als u de verkeersregels overtreedt, komt u er doorgaans vanaf met de betaling van een geldsom. Maar ook als u bijvoorbeeld economische, fiscale of sociale fraude pleegt kan het openbaar ministerie u een minnelijke schikking voorstellen en kunt u als verdachte uw straf afkopen.
 

Wat is een onmiddellijke inning?

Een onmiddellijke inning is een boete voorgesteld door de politie naar aanleiding van een verkeersinbreuk die door de politie is vastgesteld. Als u op tijd betaalt met vermelding van de juiste gestructureerde mededeling is de zaak daarmee definitief afgehandeld. Betaalt u niet of niet op tijd, dan wordt u een minnelijke schikking aangeboden die 10 euro hoger ligt. Betaalt u nog steeds niet, dan wordt u vervolgd.
 
Ook voor rijden onder invloed van alcohol kan u een onmiddellijke inning aangeboden worden. Dat betekent echter niet dat het openbaar ministerie geen vordering meer kan instellen en u alsnog vervolgt.
 

Wat is een minnelijke schikking in verkeerszaken?

Een minnelijke schikking is een boete voorgesteld door het parket naar aanleiding van een verkeersinbreuk. Ze wordt voorgesteld in 2 gevallen:

  • Het gaat om feiten waarvoor een onmiddellijke inning geldt, maar die werd niet betaald. In dat geval zal een minnelijke schikking voorgesteld worden die 10 euro hoger ligt.
  • Het gaat om feiten waarvoor geen onmiddellijke inning kan voorgesteld worden. Het openbaar ministerie of parket kan ervoor kiezen een minnelijke schikking voor te stellen in plaats van te vervolgen.
 
Als u op tijd betaalt met vermelding van de juiste gestructureerde mededeling is de zaak definitief afgehandeld. Betaalt u niet, dan zal het parket u vervolgen.
 

Wat als u de minnelijke schikking niet aanvaardt?

Betaalt u het bedrag van de minnelijke schikking niet of betwist u de overtreding, dan moet u voor de politierechter verschijnen. Aarzel niet om in dat geval raad en bijstand te vragen bij een advocaat om u te verdedigen.

Check in dat geval zeker ook of u een rechtsbijstandsverzekering hebt. Dat kan in een afzonderlijke polis of als extra luik in uw autoverzekering. Mogelijks zijn de kosten voor uw verdediging voor de rechter door een advocaat naar uw keuze gedekt. Meer details over de rechtsbijstandsverzekering vindt u hier.
 
Houd er wel rekening mee dat als de politierechter u veroordeelt, de geldboete vermenigvuldigd wordt met de wettelijke ‘opdeciemen’. Een boete van 50 euro wordt dan vermenigvuldigd met 8. Tel daar de gerechtskosten bij en het bedrag kan hoog oplopen. Denk dus goed na vooraleer u een minnelijke schikking aanvaardt of niet. 

 

Waarom een advocaat?

Een advocaat kan u meedelen wat de minimum- en de maximumboete is die de rechtbank kan opleggen. Aarzel niet om bij twijfel advies in te winnen. Zoek een advocaat op naam, plaats of thema.

Vind een advocaat

Minnelijke schikking voor andere strafzaken dan verkeer

In 2011 werd de minnelijke schikking in strafzaken aanzienlijk verruimd tot overtredingen en misdrijven die de fysieke integriteit niet aantasten. Dus nooit voor slagen, verwondingen, doodslag of moord. Wel voor bijvoorbeeld fiscale en sociale fraude of andere financiële misdrijven.
 
Het gevolg was dat complexe zaken snel en discreet afgehandeld konden worden met beperkte reputatieschade voor de betrokkenen. Deze wet werd ook ‘afkoopwet’ genoemd omdat het leek alsof welgestelde witteboordcriminelen op deze manier hun straf konden afkopen. In 2016 vernietigde het Grondwettelijk Hof deze wet omwille van te weinig rechterlijke controle.
 
Vandaag is er opnieuw duidelijkheid. Sinds 8 maart 2018 (in werking op 12 mei 2018) is er een nieuwe wet van kracht waarin meer rechterlijke controle is opgenomen. Voortaan moet een rechter oordelen of het bedrag van de minnelijke schikking wel in verhouding staat tot het misdrijf. De rechter kan ook nagaan of de minnelijke schikking wel uit vrije wil aanvaard is en of de schikker voldoende geïnformeerd instemt. Pas als de rechter zijn goedkeuring geeft met de minnelijke schikking, moet er betaald worden.
 
Als een rechter de som te laag vindt, kan hij de minnelijke schikking weigeren. In dat geval zal het openbaar ministerie of parket ofwel verder onderzoeken, ofwel vervolgen ofwel een nieuwe minnelijke schikking voorstellen.
 

Minnelijke schikking buiten het strafrecht

 
Ook voor andere dan strafzaken bestaat de mogelijkheid om vooraf tot een minnelijke schikking te komen en op die manier een procedure te vermijden. Partijen kunnen hun geschil onderling oplossen in een dadingsovereenkomst. Zo’n overeenkomst is definitief en bindend. Advocaten kunnen helpen bij de onderhandelingen over zo’n dading.
 
Ook als er al een procedure loopt, is het mogelijk tot een minnelijke schikking te komen. In dat geval zullen de advocaten van de betrokken partijen de onderhandelingen mee begeleiden. Als het tot een akkoord komt, laten de partijen dat opnemen in het vonnis om tegenstelbaar te zijn.
 
Nog een mogelijkheid om tot een onderling akkoord of minnelijke schikking te komen zonder kosten voor een procedure te maken, is de oproeping in verzoening voor een rechter. Deze vorm van verzoening is kosteloos en vrijwillig. Elke partij in een geschil kan hiervoor initiatief nemen, maar kan de tegenpartij niet dwingen daarop in te gaan. De rechter zoekt mee naar een oplossing, maar kan er geen opdringen. Een akkoord dat wordt opgenomen in een proces-verbaal en voorzien van een formulier van tenuitvoerlegging, heeft dezelfde waarde als een vonnis. Is geen akkoord mogelijk, dan blijft een gerechtelijk procedure nog steeds mogelijk. Het is de rechter die bevoegd is voor het geschil die zo’n verzoeningszitting begeleidt. Voor huurgeschillen, burenruzies, echtelijke problemen en kleine geschillen rond geldzaken bijvoorbeeld is dat de vrederechter.
 
Een advocaat legt u haarfijn uit hoe dit allemaal precies te werk gaat.