Asiel aanvragen

Als in uw eigen land oorlog woedt of de mensenrechten worden systematisch geschonden. Als u problemen hebt van politieke, godsdienstige of etnische aard. Dan kan het zijn dat u uw land moet ontvluchten. Maar wat staat u te wachten als u na een lange en moeilijke tocht aankomt in België?

Hoe asiel aanvragen?

  1. Ga zo snel mogelijk naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Daar dient u een asielaanvraag in. Tegenwoordig wordt dat een ‘aanvraag om internationale bescherming’ genoemd, omdat u bescherming van België nodig hebt tegenover uw land van herkomst.
  2. De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt of uw aanvraag door de Belgische overheid of een ander Europees land onderzocht Info moet worden. Indien België bevoegd is, dan wordt uw aanvraag doorgestuurd naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).
  3. De Commissaris-generaal beslist of u internationale bescherming krijgt. U komt in aanmerking als u de bescherming van uw land niet kunt of wilt inroepen uit vrees voor vervolging omwille van ras, religie, nationaliteit, sociale of politieke overtuiging of omdat uw land in een oorlog is.
  4. Gaat u niet akkoord met de beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Erkende vluchteling of subsidiaire bescherming

Erkende vluchteling

Als u asiel krijgt, krijgt u het statuut van erkende vluchteling op grond van de criteria van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951. U bent aan de Belgische wetten onderworpen en kunt niet meer terugkeren naar uw land van herkomst. De Commissaris-generaal geeft u indien nodig een geboorteakte, een huwelijksakte en nog enkele andere documenten. U kunt immers niet meer de ambassade van uw land in Brussel contacteren. U moet ook het paspoort van uw land van herkomst afgeven aan de Commissaris-generaal. U ontvangt in ruil van de Belgische overheid een paspoort als vluchteling.

Subsidiaire bescherming

Als u geen asiel krijgt, kan u subsidiaire bescherming aangeboden worden. In dat geval krijgt u een verblijfsvergunning voor een beperkte duur. De gemeente waar u verblijft kan die verblijfsvergunning verlengen. Indien u wenst te reizen buiten België hebt u een geldig internationaal paspoort nodig van uw land.


Zowel als erkende vluchteling als wanneer u subsidiaire bescherming geniet, kunt u in België werken zonder arbeidskaart (als werknemer) of beroepskaart (als zelfstandige). Uw kinderen krijgen automatisch dezelfde status als hun ouders, op voorwaarde dat ze samen zijn aangekomen en tegelijkertijd asiel hebben aangevraagd.
 
Verblijft u in België, dan kunnen uw gezinsleden onder bepaalde voorwaarden ook toestemming krijgen om naar België te komen. Dat heet dan ‘verblijf op grond van gezinshereniging’.

Komt u niet in aanmerking voor asiel of subsidiaire bescherming en hebt u een reden om in België te verblijven, dan kan soms de uitzonderingsprocedure van regularisatie om humanitaire of medische redenen een mogelijke piste zijn.

Minderjarige vluchtelingen

Ook een minderjarige die alleen toekomt in België kan zich vluchteling verklaren. Hij wordt bijgestaan door een voogd. Die regelt alle administratieve zaken voor hem en helpt om opvang en een school te zoeken. Kom meer te weten over de niet-begeleide minderjarige.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat met ervaring in het asielrecht kent de regels en gewoontes van de Commissaris-generaal. Hij kan uw kansen op succes het best inschatten en helpt u om alle nuttige en belangrijke gegevens te verzamelen. Vaak hebt u geen schriftelijke bewijzen van vervolging, en dan is het een kwestie van de Commissaris-generaal te overtuigen. Een advocaat staat u bij en helpt u delicate vluchtmotieven op een overtuigende manier uiteen te zetten. In sommige gevallen hebt u als asielzoeker zelfs recht op gratis bijstand van een advocaat.
 
Wordt uw aanvraag geweigerd en belandt u bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voor een beroepsprocedure, dan komt een advocaat zeker van pas. Daar gelden immers veel technische regeltjes waarvan een gewone burger niet op de hoogte is. Om te vermijden dat uw beroep verworpen wordt om procedureredenen, is de bijstand van een advocaat geen overbodige luxe.

 

Een paar tips

  1. Wees eerlijk over uw vluchtmotieven en vertel alles aan uw advocaat. Hoe meer die weet, hoe beter hij u kan helpen. Door zijn beroepsgeheim mag hij niets doorvertellen aan anderen.
  2. Als er een probleem is, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw advocaat. Procedures zijn vaak gebonden aan regels en termijnen. Worden die niet gerespecteerd, dan kunt u uw rechten verliezen.
  3. Geloof niet altijd alles wat anderen zeggen. Er doen veel indianenverhalen de ronde. Uw advocaat weet of iets klopt of niet.