Gezinshereniging

Als u in België verblijft, kunnen uw gezinsleden onder bepaalde voorwaarden ook toestemming krijgen om naar België te komen. Dat heet ‘verblijf op grond van gezinshereniging’.

Hoe gezinshereniging aanvragen?

  1. Als u een vreemdeling van een derde land bent (een land van buiten de Europese Unie), dan moeten de leden van uw gezin zich wenden tot de Belgische ambassade van het land waar ze officieel verblijven om een aanvraag tot gezinshereniging te doen. Bent u Belg of EU-burger, dan kunnen uw gezinsleden de aanvraag indienen bij de Belgische ambassade of bij de gemeente.
  2. De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt de aanvragen tot gezinshereniging.
  3. U moet bewijzen dat u over voldoende huisvesting Info en een ziekteverzekering Info beschikt voor uzelf en de leden van uw gezin. U moet ook voldoende en stabiele bestaansmiddelen Info hebben. Al die documenten moeten uw gezinsleden afgeven bij de aanvraag aan de ambassade of het gemeentebestuur.
  4. Indien u een vreemdeling van een derde land bent, dan moet u ook een medisch attest en attest van goed gedrag en zeden voorleggen.
  5. Als uw gezinsleden toestemming krijgen om voor een beperkte periode in België te verblijven, krijgen ze een verblijfsdocument. Dat is vaak even lang geldig als uw verblijfsdocument.
  6. Het kan zijn dat een retributierecht betaald moet worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken.
Kom hier meer te weten over asiel aanvragen, het statuut van erkende vluchteling of dat van subsidiaire bescherming.

Wie worden beschouwd als gezinsleden?

Wie uw gezinsleden zijn hangt af van uw nationaliteit.

  • Voor niet-EU-burgers: uw echtgenoot/echtgenote of partner en uw kinderen onder de 18 jaar.
  • Voor Belgen: uw echtgenoot/echtgenote of partner en uw kinderen onder de 21 jaar (en ouder indien ze ten laste zijn).
  • Voor EU-burgers: uw echtgenoot/echtgenote of partner en uw kinderen tot 21 jaar (en ouder indien ze ten laste zijn), en ouders of schoonouders die u ten laste zijn.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

De laatste jaren is de wetgeving over gezinshereniging erg technisch geworden. Een advocaat helpt u bepaalde valkuilen te vermijden. Soms oordeelt de Dienst Vreemdelingenzaken bijvoorbeeld dat uw huwelijk niet echt is, maar een schijnhuwelijk. Dan staat een advocaat u bij om tegenargumenten aan te brengen.
 
Een verblijfsaanvraag kan ook geweigerd worden als de persoon die in België verblijft te weinig inkomsten heeft. Inkomsten uit OCMW-steun worden niet in overweging genomen. Een advocaat overloopt met u de mogelijke oplossingen.
 
Goed om te weten
Het Rode Kruis beschikt over een dienst 'Tracing'. Daarmee kunt u proberen familieleden op te sporen waarmee u het contact hebt verloren.
 
Op www.vreemdelingenrecht.be en www.dofi.fgov.be vindt u uitleg over de voorwaarden en stappen voor een gezinshereniging.